Προκήρυξη για 209 προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ μέσω ΑΣΕΠ


Προσωπικό πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα προσλάβει η ΕΥΔΑΠ, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαλιου αορίστου χρόνου. Η επιλογή υποψηφίων θα γίνει μέσω του ΑΣΕΠ.

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε σχετική προκήρυξη για την κάλυψη 209 θέσεων προσωπικού  των τριών κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, μέσω του διαδικτυακού τόπου του (www.asep.gr), από τις 18 Απριλίου έως και τις 3 Μαΐου στις 14:00.
Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθεί στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2018
ΤΘ 14308
Αθήνα ΤΚ 11510
Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται για ποιά κατηγορία θέσεων υποβάλλεται η αίτηση (κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει στις 7 Μαΐου.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Από το Blogger.